BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Loggning

I BAS2 kan man logga alla typer av analoga och digitala värden. När du klickar på en loggningsknapp visas de loggningar som är knutna till knappen i ett diagram. Ett diagram kan innehålla upp till åtta stycken loggningar. Loggningsdiagrammet innehåller också en linjal (det svarta vertikala strecket i diagrammet). Genom att klicka eller dra med markören i diagrammet kan man flytta linjalen och avläsa de exakta värdena i fälten framför respektive logg. Genom att klicka på bak och fram knapparna flyttas diagrammet framåt/bakåt i tiden. För att ändra vilket intervall som skall visas klicka på knappen Intervall i dialogrutan. I dialogrutan för Intervall väljer du Visat intervall (10 minuter till 3 månader) samt tidpunkt. Tidpunkt anges på ett av tre sätt, se tabell nedan.

TidpunktInnebörd
Kring linjalenDet angivna intervallet visas kring den tidpunkt som anges av linjalens position.
Fram till aktuell tidDe senaste värdena visas.
Från angiven tidpunktVärdena med start från den tidsangivelse du angivit i inmatningsfälten visas.

Genom att klicka på ”Spara till fil” finns möjlighet att spara loggarna i en kommaseparerad fil. Denna kan med fördel sedan öppnas med MS Excel för vidare analys. Tänk dock på att om man mixar loggar med skilda loggintervall så interpoleras de värden fram som saknas.

Genom att klicka på ”Utskrift” skrivs diagrammet ut till ansluten skrivare.

Starta en loggning

Du kan även själv starta loggar. Loggningen startas genom att man högerklickar på det dynamiska objekt som representerar värdet man vill logga. Välj Definiera loggning för att starta en ny loggning. I dialogrutan som öppnas bockar du för ”Använd” och anger hur ofta värdet skall läsas av. Är loggningen Låst kan den inte ändras utan rätt behörighet. Klicka på Spara för att starta loggningen. Ändrar du avläsningsintervall på en befintlig logg försvinner de gamla värdena.

En DUC består av 256 slots där varje slot motsvarar ca 65000 värden. Man kan själv välja hur många slots en logg skall använda sig av. Använder man minsta storleken 2 så kan man skapa 128 stycken loggar per DUC och går man till det andra extremvärdet så kan man bara skapa 8 stycken loggar som visserligen håller väldigt mycket loggdata. I använder man sig kanske aven mix av loggdjup, där någon logg har kort loggdjup och någon lång etc.

Om loggen är full skrivs det äldsta värdet över av det senast inlästa. Det är därför viktigt att du väljer rätt intervall om du definierar egna loggar. Välj korta avläsningsintervall för värden med snabba förlopp (ex. ventilposition på tappvarmvattenkrets) och längre intervall för långsammare förlopp (ex. utomhustemperatur).

Visa i BAS2 Energi:
Med hjälp av denna inställning ”flaggar” själva loggen så den blir lättare att hitta i BAS2 Energi, där man normalt inte använder sig av alla loggar i en anläggning.

Stäng av autoskalning av enhet:
I vissa fall bl.a. när man logga M-Bus mätare vill man ha möjligheten att stänga av programmets funktion att känna igen en enhet och skala om denna från MWh till kWh.

Ta bort en loggning

Högerklicka på den text i bilden som representerar värdet som loggas. Välj sedan menyvalet Definiera Logg. I dialogrutan Definiera loggning tar du bort objektets namn och klicka sedan på spara.

Visa logg

Innan du kan titta på egna loggningar måste de läggas till i logglistan. Välj Lägg till i listan efter att ha högerklickat på den text i bilden som representerar värdet som loggas. När du lagt till alla loggningar du vill titta på i listan väljer du Visa logg från popup-menyn som visas när du klickar på texten i bilden. Bocka för de loggningar du vill titta på i listan som visas. Upp till åtta loggningar kan visas samtidigt i loggningsdiagrammet.

Rekommendationer

Om BAS2 Energi används så måste man definiera de loggar som skall användas av BAS2 Energi genom BAS2 Styr. Logginervallet bör då vara 1 timme.

För att loggningsfunktionen skall fungera så måste tidsinställningen vara gjord korrekt i DUC:n.

Samma objekt – olika intervall

Om man ändrar loggintervallet försvinner loggens historik. Om detta är ett problem när man t.ex. skall göra en intrimning för en regulator, måste man skapa en ny logg mot en minnescell som i sin tur är kopplad till det värde man vill logga. Eftersom man inte kan skapa mer än en logg per objekt.