BAS2 Styr Användarmanual online för dig som är BAS2-användare

Nattkylning och varmhållning

Nattkylning

Nattkylning används under sommartid. Då utnyttjas den kallare utenattluften för nedkylning av anläggningen. Detta gör att kylbehovet dagtid minskar då byggnadsstommen och inventarierna är nedkylda.

När utetemperaturen överskrider inställt värde (för att förhindra att funktionen av misstag startar vintertid då det inte bör kylas) och skillnaden mellan utetemperaturen och rumstemperaturen är större än inställt värde har funktionen ett starttillstånd. När sedan rumstemperaturen överskrider inställd startgräns startas nattkylan och lokalen kyls av kall nattluft. Om rumstemperaturen sedan underskrider inställd stoppgräns stannar nattkylan omedelbart. Om utetemperaturen däremot skulle underskrida inställt värde, eller skillnaden mellan utetemperaturen och rumstemperaturen skulle bli mindre än inställt värde, stoppar nattkylan efter inställt antal minuter (frånslagsfördröjning).

Varmhållning

Varmhållningsfunktionen liknar nattkylningen men används i stället vintertid, för att lokaler som normalt värms av ventilationen inte ska kylas ned då ventilationen inte är i normal drift. Under kalla vinternätter cirkuleras och värms all returluft och ingen uteluft tillförs.

När utetemperaturen underskrider inställt värde (för att förhindra att funktionen av misstag startar sommartid) har funktionen ett starttillstånd. När sedan rumstemperaturen underskrider inställd startgräns startas varmhållningen. Om rumstemperaturen därefter överskrider inställd stoppgräns stannar varmhållningen omedelbart. Om utetemperaturen däremot skulle överskrida inställt värde, stoppar funktionen efter inställt antal minuter (frånslagsfördröjning).

Allmänt

Det är vanligt att man använder sig av ett tidur för att styra under vilka tider som funktionen skall vara aktiverad, t.ex. att nattkylning endast skall kunna ske vissa tider på natten och bara under sommaren.

För att ändra villkoren för funktionen klickar du på knappen för Nattkylning eller Varmhållning som finns i bilden. Du anger de temperaturer som avgör när funktionen skall aktiveras. Observera att funktionen kan vara kopplad till ett tidur (Starttillstånd PLC i Visa status-dialogen). Detta gör att temperaturvillkoren måste vara uppfyllda samt att tiduret är Till för att funktionen skall starta.

Externt starttillstånd:
Startillstånd PLC, ofta kopplad till ett tidur som styr under vilken tid på dygnet och vilken del av året som objektet skall vara aktivt.

Använder sista kända värde
Objektet använder sig av sista kända temperatur för att avgöra om funktionen skall aktiveras. Används t.ex. frånluftstemperatur som villkor gör detta att funktionen aktiveras utifrån det sista kända temperaturvärdet när (frånlufts-)fläkten var i drift. När fläkten startar igen används det ” sista kända temperaturvärdet” de första tre minuterna. Därefter förutsätts givaren mäta en korrekt temperatur (= rumstemperatur).